1. Všeobecné obchodné podmienky – online kurz na chudnutie www.chudnutieonline.sk

2. Informácia pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku

3. Ochrana osobných údajov

______________________________________________________________________________

1. Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

Cieľom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Poskytovateľom služieb – online kurzu na chudnutie ponúkaného na internetovom portáli  HYPERLINK "https://www.chudnutieonline.sk" www.chudnutieonline.sk, (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a Objednávateľmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovanej služby.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, ktorou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu – online kurz na chudnutie podľa týchto VOP a klient sa zaväzuje uhradiť za túto poskytnutú službu dohodnutú odmenu.

Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že Objednávateľ sa s týmito VOP oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením Poskytovateľa.

Tieto VOP sa stávajú pre Poskytovateľa záväznými dňom ich zverejnenia a pre Objednávateľa okamihom objednania služby.

Vznik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká zaplatením Odplaty za Službu podľa týchto VOP. Uzatvorením zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom podľa tohto bodu, sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi Zmluvnými stranami.

Čl. II.

Definície pojmov

Objednávateľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí s Poskytovateľom zmluvu, predmetom ktorej bude dodanie služby – online kurzu na chudnutie. 

Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Healthy Way, s.r.o., sídlom Podhradík 153, Podhradík, IČO: 50 071 815, ktorá prevádzkuje internetový portál  HYPERLINK "https://www.chudnutieonline.sk" www.chudnutieonline.sk. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa zdravou životosprávou, ktorý v rámci tejto činnosti predáva Objednávateľom nižšie definovaný online program na chudnutie. Táto služba je Objednávateľovi dodávaná v elektronickej forme, inak ako na hmotnom nosiči (platený prístup na internetový portál).

Zmluvnými stranami resp. Stranami Dohody sú Objednávateľ a Poskytovateľ.

Službou sa rozumie online program na chudnutie v trvaní ôsmich týždňov, ktorý pozostáva z 8 hlavných tém, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľa v chudnutí. Každý týždeň sa sprístupní jeden modul - téma, ktorý obsahuje 3 - 5 krokov, v ktorých sú úlohy, zápisky, videá k danej téme týždňa. Táto služba bude Objednávateľovi poskytovaná po prihlásení na internetový portál  HYPERLINK "https://www.chudnutieonline.sk" www.chudnutieonline.sk, na ktorý získa Objednávateľ jedinečný prístup prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré mu bude zo strany Poskytovateľa doručené po uhradení Odplaty.

Odplatou sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľov zaplatí Objednávateľ za prístup k Službe, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.

Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet.

Okamih úhrady je pripísanie Odplaty na účet Poskytovateľa.

Čl. III.

Platba Odplaty a prístup Objednávateľa k Službe

Odplata môže byť uhradená prostredníctvom platobnej karty, prevodom na bankový účet Poskytovateľa, prípadne iným spôsobom, určeným Poskytovateľom. Všetky ceny sú vyobrazené v Euro vrátane DPH.

Po zaplatení Odplaty v súlade s týmito VOP a identifikácii Odplaty Poskytovateľom, získa Objednávateľ prístup k Službe.

Odplata je zo strany Objednávateľa uhrádzaná jednorázovo alebo na dve splátky, a to pred začatím využívania Služby. Pri splátkach platí úhrada prvej splátky pred začatím využívania služby.

Poskytovateľ má nárok na Odplatu bez ohľadu na to, či Objednávateľ skutočne využíval Službu.


Čl. IV.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi prostredníctvom Systému prístup k Službe za podmienok uvedených v týchto VOP.

Poskytovateľ garantuje Objednávateľovi prístup k Službe podľa ods. 1 tohto článku len v prípade, ak Objednávateľ použije prihlasovacie meno a heslo.

Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Službe spôsobenú technickými vlastnosťami Objednávateľovho Zariadenia. Objednávateľ si je vedomý, že medzi technické vlastnosti Zariadenia, ktoré znemožňujú využívanie Služby, patrí napríklad chýbajúca podpora doplnkov - Javascript, Flash, PDF v Zariadení alebo zakázanie ich plnej funkčnosti v Zariadení zo strany Objednávateľa.

V prípade úhrady Odplaty formou prevodu z účtu Poskytovateľ nezodpovedá za pripísanie platby na účet Poskytovateľa. V takom prípade Poskytovateľ postupuje v súlade s článkom III bod 2 VOP.

Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou Zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku Zariadenia.

Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím prístupového kódu prideleného Objednávateľovi a/alebo Zariadenia Objednávateľa.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.

Poskytovateľ a spoločnosť Healthy Way, s.r.o ako prevádzkovateľ internetového portálu www.chudnutieonline.sk sú oprávnení informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Objednávate udeľuje Poskytovateľovi a spoločnosti Healthy Way, s.r.o. svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený Poskytovateľovi alebo spoločnosti Healthy Way, s.r.o. kedykoľvek odvolať. Objednávateľ súčasne udeľuje spoločnosti Healthy Way, s.r.o. súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy za účelom zasielania reklamných ponúk podľa týchto VOP. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a Objednávateľ ho môže kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu internetového portálu. O dočasnom pozastavení prístupu k Službe Poskytovateľ informuje Objednávateľa oznamom zverejnenom na stránke www.chudnutieonline.sk, pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote a zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia prístupu k Službe.

Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na informovanie Objednávateľa o produktoch alebo službách Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Objednávateľ má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Objednávateľa k Službe v prípade, ak Objednávateľ poruší svoj záväzok podľa článku V bod 2 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k Službe používa na základe jedného prístupového kódu viac osôb.

V prípade, ak Objednávateľ poruší svoj záväzok podľa článku V bod 2, Poskytovateľovi vzniká voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 499,- EUR za každý neoprávnený prístup k Službe v dôsledku Objednávateľom zverejneného alebo sprístupneného prístupového kódu tretej osobe alebo v dôsledku nezabezpečenia ochrany prístupového kódu a/alebo Zariadenia Objednávateľa pred jeho zneužitím treťou osobou. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 3 dní odo dňa obdŕžania výzvy Poskytovateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ má právo na prístup k Službe. Službu je prostredníctvom prístupového kódu oprávnený využívať výlučne len Objednávateľ. Objednávateľ nie je oprávnený zdieľať Službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Služby tretej osobe.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prístupový kód k Službe žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Objednávateľ je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Objednávateľ poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Objednávateľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdŕžaní oznámenia Objednávateľa je Poskytovateľ povinný prideliť Objednávateľovi nový prístupový kód k Službe a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Službe prostredníctvom pôvodného prístupového kódu.

Poskytovanie Služby je začaté momentom aktivovania prístupu k Službe a oznámení aktivácie s dodaním prístupových údajov Objednávateľovi (ďalej len „Začatie poskytovania“). Momentom Začatia poskytovania končí lehota na odstúpenie od týchto VOP. 

Objednávateľ si je vedomý a výslovne súhlasí so Začatím poskytovania Služby a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od VOP (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)  

 

Čl. VI.

Podmienky a spôsob reklamácie

Objednávateľ je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality poskytovanej Služby a reklamáciu na správnosť úhrady. Ak existuje dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ vyúčtoval nesprávnu sumu, alebo nedodal služby tak ako bolo na základe objednávky dohodnuté je nevyhnutné podať reklamáciu do 30 dní od vzniku tohto dôvodu.

Reklamácia sa podáva u Poskytovateľa a to prostredníctvom e-mailu na adrese  HYPERLINK "mailto:info@healthy-way.sk" info@healthy-way.sk.

V prípade ak Poskytovateľ nevyhovie podnetu, reklamácii či inému podaniu Objednávateľa je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť orgánu dozoru a dohľadu za účelom iniciovania alternatívneho riešenia sporu. Proces reklamácie sa spravuje ustanoveniami §18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. O prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný vydať Objednávateľovi doklad, ktorý môže byť zaslaný Objednávateľovi v elektronickej podobe.

Čl. VII

Osobitné poučenia Objednávateľa

Poskytovateľ týmto poučuje Objednávateľa o nasledujúcich skutočnostiach:

Poskytovateľ pri nedodržiavaní podmienok Služby zo strany Objednávateľa nezodpovedá za požadovaný výsledok, ktorým je primárne úbytok váhy Objednávateľa,

v prípade, pokiaľ sa počas využívania Služby objavia u Objednávateľa zdravotné problémy, je tento povinný prestať s využívaním Služby a bezodkladne navštíviť lekára,

Objednávateľ je povinný pri zadávaní vstupných kritérií pre určenie príslušného druhu Služby, uviesť pravdivé údaje na všetky tam požadované otázky, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za požadovaný výsledok Služby.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR.

Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

 

2.Informácia pred uzatvorením zmluvy uzatvorenej na diaľku

(v nadväznosti na §3 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku)

(ďalej len „Informácia pre spotrebiteľa“)

Poskytovateľom je:

Obchodné meno: Healthy Way, s.r.o.

Sídlo: Podhradík 153, Podhradík

IČO: 50 071 815

DIČ: 2120166323

IČ DPH: SK2120166323

Bankové spojenie: SK85 8330 0000 0020 0091 3108 vedený vo Fio banka, a.s.

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Zápis: OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32213/P

Zastúpená: Ing. Petra Pavuková, konateľ

Email: info@healthy-way.sk

Spotrebiteľ si na základe objednávky vykonanej prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa chudnutieonline.sk objednáva poskytnutie služby – online programu na chudnutie v trvaní ôsmich týždňov, podľa rozpisu uvedeného v tomto dokumente. Objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy. Po vykonaní objednávky je možné odstúpiť od Zmluvy až do doby, dokiaľ nebude Poskytovateľom poskytnuté Spotrebiteľovi plnenie (služby).

Predmetom služieb je dodanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (platený prístup na internetový portál). Spotrebiteľ zároveň výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby mu bola objednaná služba poskytnutá pred uplynutím lehoty 14 dní od potvrdenia jeho objednávky (t.j. od vzniku zmluvy uzavretej na diaľku), a zároveň prehlasuje, že bol riadne informovaný Poskytovateľom, že v tomto prípade, mu zaniká právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

Počas prvých 14 dní od úhrady programu beží lehota garancie vrátenia peňazí. Prvých 14 dní môže spotrebiteľ bez udania dôvodu požiadať o zrušenie programu a vrátenie peňazí v plnej výške.

Poskytovateľ pred uzatvorením Zmluvy poskytuje v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľovi tieto informácie:

 • Charakter služby: Dodanou službou je online program na chudnutie, ktorý pozostáva z 8 hlavných tém - 8 modulov, ktoré sa automaticky sprístupňujú každý týždeň jeden. Medzi spomínaných 8 hlavných tém - modulov patria nasledovné témy: Určenie cieľa v chudnutí, Predpríprava na chudnutie, Tvorba jedálnička, Pohybová aktivita, Regenerácia tela a ducha, Nástrahy na ceste chudnutia, Upevnenie nových návykov a Pomocníci na ceste chudnutia. Každý modul - téma obsahuje 3 - 5 krokov, ktoré sa spístupňujú deň po dni v danom týždni. Program obsahuje návodné videá, cvičebné videá, texty, dokumenty, zápisky a úlohy (ďalej aj ako „Program“). Tento program je Spotrebiteľovi dodávaný elektronickou formou a to jeho sprístupnením na internetovom portáli www.chudnutieonline.sk, na ktorý získa Spotrebiteľ prístup prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré mu bude zo strany Poskytovateľa doručené po uhradení ceny.
 • Celková cena služby predstavuje cenu uvedenú na predajnej stránke programu a je uvedená v EUR spolu s DPH. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou. Spotrebiteľ sa zaväzuje odplatu zaplatiť jednorazovo alebo na dve splátky s úhradou prvej splátky, a to pred začatím využívania služby. Odplata môže byť uhradená prostredníctvom platobnej karty, prevodom na bankový účet Poskytovateľa, prípadne iným spôsobom, určeným Poskytovateľom.
 • Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na príslušný počet týždňov trvania služby. Po uplynutí tejto doby, zostáva prístup na službu pre Spotrebiteľa aj naďalej aktívny podľa výberu služby 2 - 6 mesiacov, avšak bez aktívneho pridávania obsahu zo strany Poskytovateľa. Klienti, ktorí si zakúpili program v rokoch 2016 - 2019 s aktívnym prístupom bez uvedenia trvania doby zrušenia prístupu, berú na vedomie, že prístup im môže byť v budúcnosti kedykoľvek spoplatnený na základe aktualizácie programu, pridávania nového obsahu do programu alebo na základe zvyšujúcich sa nákladov pre poskytovateľa s vedením programu.
 • Platobné a dodacie podmienky: služby uvedené v bode a) začnú byť Poskytovateľom poskytované bezodkladne po vykonaní objednávky a úhrade odplaty, v presných časových intervaloch tak, aby to Spotrebiteľovi zabezpečilo čo najkvalitnejší výsledok dodávanej služby. Služba je dodávaná v elektronickej forme, po prihlásení Spotrebiteľa na internetový portál www.chudnutieonline.sk, na základe jedinečného prihlasovacieho mena a hesla, poskytnutého mu zo strany Poskytovateľa.  Jedná sa o nehmotný obsah.
 • Informácia o postupoch reklamácie, podnetov a sťažností: Spotrebiteľ je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality poskytovanej služby a reklamáciu na správnosť úhrady. Ak existuje dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ vyúčtoval nesprávnu sumu, alebo nedodal služby tak ako bolo na základe objednávky dohodnuté je nevyhnutné podať reklamáciu do 30 dní od vzniku tohto dôvodu. Reklamácia sa podáva u Poskytovateľa a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@healthy-way.sk. V prípade ak Poskytovateľ nevyhovie podnetu, reklamácii či inému podaniu Spotrebiteľa je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť orgánu dozoru a dohľadu za účelom iniciovania alternatívneho riešenia sporu. Proces reklamácie sa spravuje ustanoveniami §18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. O prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný vydať Záujemcovi doklad.
 • Poskytovanie služieb Spotrebiteľom, podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI - ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, SR.
 • Informácia pre spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy: Poskytnuté služby ak sú už raz dodané sú nevrátiteľné čo vyplýva z ich povahy. Jedná sa o dodanie myšlienky (nehmotného obsahu na internetovom portáli www.chudnutieonline.sk) Z uvedeného dôvodu je pred uzatvorením zmluvy Spotrebiteľ výslovne upozornený, na postup dodania pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Z uvedeného dôvodu spotrebiteľovi zaniká právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Odstúpenie od zmluvy je v prospech spotrebiteľa nad rámec vyššie uvedeného dohodnuté aj po udelení súhlasu podľa § 4 ods. 6 písm. b) resp. ods. 8 písm. b) len ak to upravuje Zmluva medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom a to najmä (no nie však výlučne) zo zdravotných dôvodov, alebo iných vážnych dôvodov, pre ktoré nemôže spotrebiteľ v Programe riadne pokračovať.
 • Ak spotrebiteľ po tom čo  udelil výslovný súhlasu podľa § 4 ods. 6 odstúpi od Zmluvy o poskytnutí služieb je povinný Poskytovateľovi uhradiť cenu (odplatu) za skutočne poskytnuté plnenie. Táto odplata bude vypočítaná ako pomerná časť zo sumy (odplaty) dohodnutej v Zmluve a uvedenej na predajnej stránke programu a určená jej pomerom k  počtu týždňov za ktoré bolo plnenie poskytované.
 • Bezodkladne po vykonaní objednávky (akceptácii návrhu na uzatvorenie Zmluvy) bude Spotrebiteľovi odoslané písomné vyhotovenie Dohody o poskytnutí služieb ako aj Potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) resp. ods. 8 písm. b).
 • Poučenie o zodpovednosti poskytovateľa za vady tovaru: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená (najmä neúplné objednávky, zlé kódovanie textu, obrazu, videa, nečitateľné nehmotné súbory a pod.) Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Poskytovateľ poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil túto Informáciu na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľa a spotrebiteľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 • Informácia o kompatibilite, funkčnosti a použitých technických opatreniach: Na prehrávanie nehmotného elektronického obsahu, ktorý tvorí súčasť dodávanej služby, je nevyhnutná podpora nasledujúcich doplnkov v internetovom prehliadači – Javascript, Flash Player, PDF. Elektronický obsah je odosielaný aj prostredníctvom zabezpečenej emailovej komunikácie. Samotný obsah PDF dokumentu nie je kryptograficky kódovaný a žiadnym iným spôsobom zabezpečený.
 • Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporu: V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v spojení so zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je Spotrebiteľ oprávnený v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, právo sa obrátiť na  so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy Poskytovateľ alebo elektronickej adresy info@healthy-way.sk. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má Záujemca právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Týmto subjektom je Slovenská obchodná inšpekcia,  Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

3. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobých údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vaše údaje sú u nás v bezpečí.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašími osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, email.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

COOKIES

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Presonalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nidky predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií a doručenie tovaru.
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promoakcií, ankiet a pod.
 • Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaily, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

GOOGLE ANALYTICS

Toto je vyhlásenie prevádzkovateľa stránok o využívaní služby Google Analytics v súlade so zmluvnou dohodou.

Tieto stránky používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súborov "cookies", umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Google bude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, tak nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie

Zásady ochrany údajov spoločnosti Google.

STE V BEZPEČÍ

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@healthy-way.sk. Ďakujeme :)

NEPOSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s úchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciam je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s príjmaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Z odberu emilových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaily, prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

ZMENY V PODMIENKACH O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

 

Tieto VOP, Informácie pred uzatvorením zmluvy na diaľku a ochrana osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.3.2021